Beleidsplan

Stichting Oranje Comité DRACHTEN 2021 –  2026

 

Inleiding

Stichting Oranje Comité Drachten  is de rechtsopvolger van de Christelijke Oranjevereniging Drachten welke is opgericht op 24 juli 1922. Op 30 maart 1930 volgde de officiële erkenning van de vereniging bij Koninklijk Besluit. Op 9 september 1953 werd, conform de mogelijkheden door de duurverlengingswet,  het bestaan van de Oranjevereniging verlengd tot 1982 en in dat jaar werd het opnieuw aangepast met een bestaansduur voor onbepaalde tijd.

Anno 2002 bleek in algemene zin een tanende belangstelling voor het verenigingsleven en  vroeg de invulling van missie en doelstelling van de Oranjevereniging  een aanpak die meer eigentijds was en diende aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen in onze samenleving. Om deze redenen is de Christelijke Oranjevereniging Drachten opgegaan in Stichting Oranje Comité Drachten, welke op 17 juli 2003 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft  met deze inschrijving de oorspronkelijke missie en doelstelling van de Christelijke Oranjevereniging Drachten overgenomen. Een Stichting derhalve met een lange traditie en met inachtneming van de ongewijzigde missie en ongewijzigde doelstelling.

Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het bestuur zich er terdege van bewust dat een Stichting als Oranje Comité Drachten  geen vanzelfsprekendheid meer is. De samenleving wordt steeds meer individueler en meer en meer prevaleert het eigen belang boven het algemeen belang. Op deze veranderingen dient adequaat te worden gereageerd, wil de Stichting haar bestaansrecht blijven behouden en aantrekkelijk blijven voor het publiek. Er zal hard gewerkt moeten worden aan een blijvende maatschappelijke participatie. Naamsbekendheid en een positief imago zijn essentieel bij het in de praktijk brengen van de missie en doelstelling van de Stichting. Zichtbaarheid van de activiteiten van de Stichting  in het digitale en publieke domein is van groot belang.

Als bestuur willen we dan ook met dit beleidsplan vorm geven aan een goedlopende en eigentijdse organisatie, welke volledig bestaat uit maatschappelijk betrokken actieve personen die op non-profit-basis zich inzetten op de primaire doelstelling: het organiseren van activiteiten en feestelijkheden rond Koningsdag in Drachten nu en in de komende jaren in de praktijk te kunnen blijven uitvoeren.

 

Uitgangspunten en doelstelling

Missie: Het onderhouden en versterken van de band tussen Nederland, ons Koningshuis in het bijzonder voor de inwoners van Drachten, en de bevolking van de gemeente Smallingerland en aangrenzende gemeenten alles in de ruimste zin des woord

De Stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

 • het organiseren van huishoudelijke- en openbare vergaderingen
 • het onderhouden en versterken van de band tussen ons Koningshuis en de inwoners van Drachten
 • het organiseren van activiteiten en feestelijkheden rond Koningsdag en andere bijzondere dagen rondom het Koningshuis en Oranje voor de inwoners van Drachten, de bevolking van de gemeente Smallingerland
 • het invulling geven aan toepasselijke activiteiten bij overlijden binnen het Koningshuis ondersteuning bieden aan activiteiten van de gemeente Smallingerland en gevraagd het mede organiseren van de jaarlijkse 4 mei- herdenking van de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog  en oorlogssituaties en vredesmissies nadien
 • ondersteuning bieden aan activiteiten van de gemeente Smallingerland en indien gevraagd het mede organiseren van activiteiten rond de nationale feestdag van onze bevrijding, betreffende de 5 mei -viering (eens in de vijf jaar )

 

Hoe gaan we dit realiseren:

In dit beleidsplan zal het bestuur aangeven hoe het denkt te gaan inspelen op maatschappelijke veranderingen. Dit beleidsplan heeft een looptijd van 5 jaar.

Elk jaar is er een evaluatie van beleidsuitgangspunten waarop de volgende jaarplanning zal worden afgestemd en vastgesteld.

 

In het beleidsplan richten we ons op de onderstaande 5 onderwerpen:

 1. De identiteit van de stichting
 2. Imago van de stichting naar buiten toe
 3. Visie
 4. Uitvoering van de visie
 5. Toekomstbeeld

 

 1. De identiteit:

De Stichting wil zich, vanuit haar missie en doelstelling, kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid. Deze dient op actieve wijze te worden ingevuld op een professionele manier. De Stichting zal d.m.v. haar activiteiten een plaats moeten zien te verwerven in de harten van de mensen.

Ook is de directe betrokkenheid met het wel en wee van ons Koningshuis (op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid binnen de maatschappelijke organisaties  in Drachten een onderdeel van de identiteit.

 

 1. Imago:

Het imago dat de Stichting wil uitstralen is dat zij het aanspreekpunt en de belangenbehartiger is van alle zaken die spelen rond het Koningshuis en Oranje. Het imago van een jonge, dynamische en actieve organisatie die op professionele en aansprekende wijze vorm geeft aan de doelstellingen van de Stichting .

 

 1. Visie:

De Stichting dient een actieve en levendige, zelf-groeiende, maar verjongende organisatie te zijn, bestaande uit vooral betrokken, actieve personen uit Drachten en/of gemeente Smallingerland. Die personen dienen variërend in leeftijd te zijn en gewend zijn om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.

 

 1. Uitvoering van de visie:

Het bestuur ziet voor de komende tijd een aantal speerpunten:

 1. Verder uitbouwen tot een professionele organisatie
 • inzet en gebruik van externe deskundigen en betrokkenen
 • bij vacatures de juiste persoon
 • individuele vrijwilligers bij het uitvoeren van werkzaamheden
 • goed functionerend secretariaat
 1. Faciliterend naar leden, instellingen en organisaties
 • derden ondersteunen in het behalen van de doelstellingen
 • organiseren van informatieve bijeenkomsten
 • naar het onderwijs toe voorlichting over het Koningshuis
 • doorgeven van het vlaggenprotocol
 • expositie over het Koningshuis
 1. Stimuleren, activeren en enthousiasmeren van (externe) betrokkenen
 • ideeën voor bijv. projecten aangeven
 • Schouwburg De Lawei
 • bibliotheek
 • gemeente
 • Oranjekrant
 1. Verstevigen van de banden tussen vereniging, gemeente, organisaties en de bevolking
 • netwerk opbouwen
 • helpen doelen te realiseren
 1. Verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern
 • gebruik maken van de verschillende middelen (sociale media)
 • Jaarlijks uitgeven van de “Oranjekrant”
 1. Vergroten van de kennis van de bestuursleden
 • regelmatig de doelstellingen onder de aandacht brengen
 1. Het opzetten van een aantal projecten
 • onderwijs
 • feestdagen
 • herdenkingen
 1. Het actief werven donateurs en sponsoren
 • verjonging
 • benaderen bedrijfsleven
 • verwerving legaten en schenkingen
 1. Inhoudelijke accenten
 • Van betekenis voor de volgende generaties
 • Ervaringen en conflicten elders in de wereld
 • pijnlijke kanten van de geschiedenis
 • Uitnodigen verschillende mensen en groepen in de samenleving
 • vrijheid verdiepen. In gesprek met elkaar gaan
 1. Toekomstbeeld

Het bestuur wil met dit beleidsplan een bijdrage leveren die moet leiden tot een  actief, doelgericht en een professioneel Oranje Comité Drachten

 

Drachten, maart 2021
Anton de Boer (voorzitter)

Robert Pepernoot (secretaris)